Portfolio > CATO

Installation at Emergency Room, Rice University
Installation at Emergency Room, Rice University
2011